“กรมขนส่ง” ครบ 82 ปี ยกระดับบริการทันสมัย-เพิ่มปลอดภัย

เมื่อเวลา 09.00 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. วันที่ 11 ส.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขบ. ให้การต้อนรับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี ภายใต้ชื่องาน “82 ปี กรมการขนส่งทางบก นวัตกรรมขนส่งทันสมัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 

นายจิรุตม์ เปิดเผยว่า ขบ. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2484 ตลอดระยะเวลา 82 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานคุณภาพ เชื่อมโยง ทั่วถึง ตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนในยุคปัจจุบัน รวมถึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ ขบ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น พัฒนาระบบการชำระภาษีออนไลน์ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ DLT QR Licence การจองคิวทำธุรกรรมผ่าน DLT Smart Queue การอบรมต่อใบขับขี่ผ่านระบบ e-Learning เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังดำเนินนโยบายในการสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV (Electric Vehicle) เพื่อประหยัดพลังงาน แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงานและนำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมดำเนินการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถโดยสาร EV มาให้บริการ โดยปัจจุบันมีรถโดยสาร EV มาให้บริการประชาชนแล้วจำนวน 2,137 คัน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กว่า 123 เส้นทาง

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ในมิติด้านความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการร่วมกับทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือและโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถ NGV โครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก รวมถึงผลิตสื่อการเรียนรู้การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) และบรรจุเนื้อหาดังกล่าวในการอบรมภาคทฤษฎีในการขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมได้มีทักษะการประเมินสถานการณ์อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะขับรถ เป็นต้น

ทั้งนี้ ขบ. ยังได้ออกประกาศ กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย ในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) ซึ่งมีหน้าที่หลัก 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการรถ การจัดการผู้ขับรถ การจัดการการเดินรถ การจัดการการบรรทุกและการโดยสาร และการบริหารจัดการการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนน

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า สําหรับการขนส่งสินค้าทางถนนถือได้ว่าเป็นการขนส่งหลักของประเทศไทย มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเข้มแข็ง เป็นการขนส่งที่นําพาทรัพยากรและความเจริญไปทั่วประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้ดีขึ้น โดยในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าทางถนน กรมการขนส่งทางบก ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) เพื่อรองรับธุรกิจโลจิสติกส์ที่กําลังเติบโต และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเปิดให้มีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership)

สำหรับโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทาง R12 เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ ซึ่งจัดเป็นเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความสําคัญ และมีมูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งสินค้าและมีแผนเปิดให้บริการในปี 68 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งจะรองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทาง R3A เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว-จีนฝั่งตะวันตก โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 67 ต่อไป 

ขบ. กระทรวงคมนาคม มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความทันสมัย ยกระดับการขนส่งทางถนนในทุกมิติให้มีความปลอดภัย ขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงตอบสนองความต้องการและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เมื่อเวลา 09.00 นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. วันที่ 11 ส.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขบ. ให้การต้อนรับ หน่วยงานภาครัฐ เอกช…